ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ്, വിഴിഞ്ഞം തിരുവനതപുരം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ് സ്റ്റഡീസ് ബി.ബി.എ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പേർസണാലിറ്റി ആന്റ് ട്രൈറ്റ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സെമിന്നർ സംഘടിപ്പിച്ചു.

ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ്, വിഴിഞ്ഞം തിരുവനതപുരം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ് സ്റ്റഡീസ് ബി.ബി.എ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പേർസണാലിറ്റി ആന്റ് ട്രൈറ്റ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സെമിന്നർ സംഘടിപ്പിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ഡിസി എസ് മാറ്റിലെ അധ്യാപികമാരായ ഡോ. ലക്ഷമി.പി, മിസ് ഹീര എസ് നായർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സെമിനാർ അവതരിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് കോളേജിന്റെ മാനേജ്മെൻറ് അസോസിയേഷൻ ക്രിസ് സിനർജി യുടെ ഉത്ഘാടനവും നടന്നു, ചടങ്ങിൽ കോളജ് മാനേജരും സയറക്ടറും കൂടിയായ അഡ്വ: ഫാ തോമസ് ചേപ്പില CMl, പ്രിൻസിപ്പാൾ ജോസഫ് ,കെ … Continue reading ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ്, വിഴിഞ്ഞം തിരുവനതപുരം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ് സ്റ്റഡീസ് ബി.ബി.എ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പേർസണാലിറ്റി ആന്റ് ട്രൈറ്റ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സെമിന്നർ സംഘടിപ്പിച്ചു.